Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4764/VPCP-CN
V/v phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Hải Phòng và Ninh Bình

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Về việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua thành phố Hải Phòng và đoạn qua tỉnh Ninh Bình; khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, địa phương liên quan triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trần Hồng Hà;
- Các Bộ: XD, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, CN(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục