Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4744/VPCP-KGVX
V/v thực hiện Nghị quyết giám sát chuyên đề số 51/2022/QH15

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 14 tháng 6 năm 2022 kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 51/2022/QH15 về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 51/2022/QH15 nêu trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến:

Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị tài liệu, bố trí cán bộ làm việc theo yêu cầu, kế hoạch và tiến độ của Đoàn giám sát; thường xuyên báo cáo, cập nhật kết quả làm việc của Đoàn giám sát với Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Y tế, Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, Trợ lý PTTg Lê Minh Khái, Trợ lý PTTg Vũ Đức Đam, Các Vụ: KTTH, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, KGVX.LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp