Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4739/VPCP-NN
V/v lập quy hoạch bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3700/BTNMT-TCMT ngày 30 tháng 6 năm 2022 về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung, khẩn trương lập và trình Quy hoạch này đúng tiến độ đề ra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 11 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: CN, TH, QHĐP, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục