Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4732/VPCP-CN
V/v xử lý kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp liên quan đường thủy nội địa.

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Về kiến nghị của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội (Công văn số 650/UBTCNS15 ngày 27 tháng 6 năm 2022) về việc xử lý kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp liên quan đường thủy nội địa, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để giải quyết các kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp và ý kiến của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ CTTĐT, Vụ: KTTH, TH, PL;
- Lưu: VT, CN(2).THH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục