Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4687/VPCP-CN
V/v Chỉ đạo di chuyển đường điện ra khỏi phạm vi GPMB của Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

 

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Bộ trưởng Bộ Công Thươ
ng;
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Đồng kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (Văn bản số 3402/UBND-XD ngày 26 tháng 6 năm 2024) trình Thủ tướng Chính phủ về việc di chuyển đường điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng của Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty điện miền Bắc khẩn trương di chuyển các công trình điện trong phạm vi giải phóng mặt bằng hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 279 bằng kinh phí của ngành điện tự bố trí như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 542/TB-VPCP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 7 năm 2024.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trần Hồng Hà;
- Các Bộ: CT, GTVT;
- UBND các tỉnh: Lào Cai, Lai Châu;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp

Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) Hong.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4687/VPCP-CN năm 2024 về Chỉ đạo di chuyển đường điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng của Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 4687/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/07/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản