Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4674/BKHĐT-ĐKKD
V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty cổ phần Viet Hand Furniture
(Địa chỉ: số 006, tổ 2, ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 5656/VPCP-ĐMDN ngày 14/6/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị xem xét, xử lý, trả lời kiến nghị của Chi nhánh Công ty cổ phần Viet Hand Furniture phản ánh việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương không thông báo đến doanh nghiệp việc ngành, nghề sản xuất sẽ không được hoạt động trên địa bàn một số huyện trong tỉnh Bình Dương. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo thông tin trong Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 29/5/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Công ty cổ phần Viet Hand Furniture và đã ghi nhận các ngành, nghề kinh doanh mà Chi nhánh nêu trong phản ánh, kiến nghị được gửi kèm Công văn số 5656/VPCP-ĐMDN.

Về nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất đai, theo quy định tại Khoản 3 Điều 45 Luật Đất đai năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Việc thực hiện dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 32 và Điều 33 Luật Đầu tư. Ngày 22/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 1029/SKHĐT-ĐKKD về việc trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Út liên quan đến Chi nhánh Công ty cổ phần Viet Hand Furniture (sao gửi kèm).

Xin thông báo để Chi nhánh công ty cổ phần Viet Hand Furniture được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên (sao kèm CV số 1029/SKHĐT-ĐKKD);
- Văn phòng Chính phủ (sao kèm CV số 1029/SKHĐT-ĐKKD);
- Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, PC, ĐKKD(GS ,6b) MH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1029/SKHĐT-ĐKKD
V/v trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Út

Bình Dương, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Qua rà soát, theo dõi tại Hệ thống tiếp nhận trả lời, kiến nghị của Doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của Chính Phủ có phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Út nội dung liên quan đến việc đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Viet Hand Furniture tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau;

Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thị xã Tân Uyên được phê duyệt, vị trí khu đất của Chi nhánh Công ty cổ phần Viet Hand Furniture thuộc quy hoạch đất sản xuất kinh doanh (SKC). Tuy nhiên hiện trạng mục đích sử dụng đất hiện tại của chi nhánh công ty thuộc đất trồng cây lâu năm.

Theo quy định Khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 quy định về nguyên tắc sử dụng đất: “Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”.

Về thành phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Thực tế, Chi nhánh Công ty Cổ phần Viet Hand Furniture đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Tuy nhiên, Chi nhánh Công ty khi triển khai dự án sản xuất kinh doanh tại địa chỉ đăng ký cần thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất (SKC), đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đã liên hệ, hướng dẫn, giải đáp những phản ánh, kiến nghị ông Nguyễn Văn Út, Công ty cổ phần Viet Hand Furniture liên quan đến nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Viet Hand Furniture tại tỉnh Bình Dương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương kính gửi Quý Bộ về việc trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Út.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, ĐKKD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Bá Trước