Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4669/VPCP-KTTH
V/v chỉ đạo điều hành giá cả, thị trường

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp để kiềm chế và giảm giá hàng hóa, dịch vụ nhằm bình ổn thị trường, giá cả. Tuy nhiên, giá cả một số mặt hàng giảm vẫn chưa nhiều, nhất là những mặt hàng vừa qua đã được giảm thuế nhập khẩu. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong những tháng còn lại của năm 2007, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các địa phương thực hiện ngay những giải pháp sau:

1. Bộ Tài chính chủ động thực hiện các giải pháp theo thẩm quyền, kiên quyết kiểm tra, kiểm soát việc thực thi các giải pháp giảm giá hàng hóa, dịch vụ mà các Bộ, các địa phương đã triển khai để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 1/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 151/TB-VPCP ngày 15/8/2007 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến giá hàng hóa, nhất là những hàng hóa thuộc danh mục đã giảm thuế nhập khẩu; hàng tuần có báo cáo nhanh về diễn biến giá cả thị trường, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bổ sung cần thiết để bảo đảm công tác điều hành giá đạt mục tiêu đề ra.

2. Bộ Công thương chỉ đạo Tổ điều hành thị trường trong nước, các cơ quan quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về kinh doanh, về quản lý giá, về niêm yết giá, về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, chú trọng các mặt hàng đã được giảm thuế nhập khẩu.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện triệt để chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 151/TB-VPCP ngày 15/8/2007 của Văn phòng Chính phủ về các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ, điều hòa tổng phương tiện thanh toán; đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp bổ sung theo thẩm quyền để giảm lượng tiền trong lưu thông, góp phần giảm áp lực tăng giá thị trường.

4. Các Bộ, các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện kiên quyết, triệt để các giải pháp bình ổn thị trường giá cả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 1/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 151/TB-VPCP ngày 15/8/2007 của Văn phòng Chính phủ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các quy định về quản lý thị trường, giá cả, không để xảy ra đột biến về giá.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). 160

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4669/VPCP-KTTH về việc chỉ đạo điều hành giá cả thị trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 4669/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/08/2007
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản