Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4654/LĐTBXH-ATLĐ
V/v giải đáp kiến nghị giảm bớt thủ tục hành chính tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Huỳnh Văn Thạch, Công ty CP Kiểm định kỹ thuật Việt Nam

Ngày 15/10/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 9993/VPCP-ĐMDN và công văn số 9978/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Huỳnh Văn Thạch và Công ty cổ phần kiểm định Kỹ thuật Việt Nam về việc kiến nghị cắt giảm thủ tục hành chính thuộc Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động. Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về việc xem xét sửa đổi Nghị định số 44/2016/NĐ-CP cho phù hợp với tiêu chí rút bớt các điều kiện kinh doanh

Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó Nghị định đã cắt 2/5 và đơn giản 1/5 điều kiện kinh doanh của dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ; cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

2. Về kiến nghị điều chỉnh phương án cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo hướng chỉ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hiện nay là 10 bộ) là cơ quan đầu mối thống nhất thực hiện

Việc phân công thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP được thực hiện trên cơ sở phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của các bộ quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật An toàn, vệ sinh lao động và ý kiến của một số bộ quản lý chuyên ngành. Để giải quyết vấn đề này cần có những điều chỉnh, sửa đổi các quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động và các nội dung quản lý nhà nước của các bộ quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP .

Về những bất cập đối với việc phân công thẩm quyền Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như ông đã nêu tại công văn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp để báo cáo Chính phủ trong quá trình kiến nghị điều chỉnh sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời các kiến nghị của Ông Huỳnh Văn Thạch, Công ty CP Kiểm định kỹ thuật Việt Nam về việc giảm bớt thủ tục hành chính tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính Phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Văn phòng Bộ (để theo dõi, tổng hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục ATLĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
Hà Tất Thắng