Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 464/KCB-QLHN
Về kiến nghị của Công ty CP Bệnh viện Bắc Mỹ

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bệnh viện Bắc Mỹ
Đ/c: Số 139 đường Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP. Hồ Chí Minh

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Cục QLKCB) nhận được Công văn số 3125/VPCP-DMDN ghi ngày 18/4/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời Công ty cổ phần Bệnh viện Bắc Mỹ về việc Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, sau khi xem xét, Cục QLKCB có ý kiến như sau:

Tiết 10 điểm 3 mục a khoản 3 Điều 23a Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế quy định về nhân lực đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X.quang là bác sỹ chuyện khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc cử nhân X. quang trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ hành nghề. Cũng tại mục d khoản này quy định cử nhân X. quang có trình độ đại học được đọc và mô tả chẩn đoán. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sỹ X.quang thì bác sỹ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh. Đây là nội dung của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ ban hành nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuận lợi trong việc kinh doanh và phát triển.

Theo kiến nghị của Công ty cổ phần Bệnh viện Bắc Mỹ, Công ty thực hiện theo quy định này nhưng không được Bảo hiểm xã hội thanh toán. Đề nghị Công ty cổ phần Bệnh viện Bắc Mỹ liên hệ với Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn theo quy định của pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng CP (để b/c);
- Vụ PC-BYT; Vụ BHYT-BYT (để p/h);
- Lưu VT, QLHN.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê