Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4609/BCT-TTTN
V/v báo cáo tình hình, hiệu quả triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, Bộ Công Thương đề nghị quý Cơ quan báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình, hiệu quả triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Danh mục và phân hạng các trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh/ thành phố.

3. Đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo của quý Cơ quan xin gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) trước ngày 30 tháng 6 năm để tổng hợp./.

(Liên hệ: A. Quân, Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương - Điện thoại: 04.22205450 - 0942072788 - Email: quandm.@moit.gov.vn).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải