Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4577/VPCP- KTTH
V/v xin chủ trương đầu tư xây dựng Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp khép kín, bao gồm cả casino

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Công thương;
- Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuân.

 

Xét đề nghị của Tỉnh ủy Bình Thuận (công văn số 664-CV/TU ngày 20 tháng 7 năm 2007) về việc xin chủ trương cho Tập đoàn Cascadia Home Products (Asia) Ltd được đầu tư xây dựng Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp khép kín, bao gồm cả xây dựng casino tại đảo Cù Lao Câu huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận hướng dẫn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kinh doanh các dự án có nội dung casino tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Đề án định hướng phát triển và quản lý kinh doanh casino tại Việt Nam (Thông báo số 96/TB-VPCP ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ kèm theo).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy;
 Website CP; các Vụ: NC, QHQT, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3). 21

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc