Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4568/BGDĐT-KHCNMT
V/v đề xuất công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao.

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện Công văn số 2636/BKHCN-ĐTG ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao (gửi kèm theo công văn), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học đề xuất các công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao theo các tiêu chí đã được quy định các Điều 9, 10 và 11 của Luật Chuyển giao công nghệ.

Ý kiến của các cơ sở giáo dục đại học gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), 35 Đại Cồ Việt – Hà Nội trước ngày 15 tháng 10 năm 2017.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Thanh Bình

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4568/BGDĐT-KHCNMT năm 2017 về đề xuất công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 4568/BGDĐT-KHCNMT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 02/10/2017
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Vũ Thanh Bình
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 02/10/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản