Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4567/BVHTTDL-KHTC
V/v đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 11504/BTC-QLCS ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công. Để tăng cường công khai, minh bạch trong mua sắm tập trung, khai thác, xử lý tài sản công, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi các đơn vị Công văn số 11504/BTC-QLCS để các đơn vị triển khai thực hiện. Một số nội dung cụ thể các đơn vị cần lưu ý:

1. Các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý khi thực hiện bán tài sản công theo hình thức đấu giá, niêm yết giá, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết; mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung phải gửi các thông tin theo quy định đến Thời báo Tài chính Việt Nam (Bộ Tài chính) để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02 tháng 10 năm 2018 về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công, Công văn số 7577/BTC-QLCS ngày 12 tháng 7 năm 2021 về việc thông báo chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử về tài sản công. Trong đó lưu ý:

- Các cơ quan, đơn vị sau khi gửi văn bản đề nghị đăng tải phải thường xuyên theo dõi để đảm bảo việc đăng tải đúng thời hạn và nội dung.

- Thông báo công khai về việc đấu giá bán, chuyển nhượng tài sản công, đấu giá cho thuê tài sản công đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công không thay thế cho việc niêm yết và thông báo đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên, chủ động kiểm tra việc chấp hành quy định về việc đăng tải thông tin; phát hiện kịp thời các sai phạm, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ, trước pháp luật đối với các trường hợp vi phạm trong đăng tải thông tin về việc bán tài sản công theo hình thức đấu giá, niêm yết giá, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết; mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung đã nêu trên.

(Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi kèm file các văn bản: Công văn số 11504/BTC-QLCS ngày 07/11/2022; Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 và Công văn số 4754/BVHTTDL-KHTC ngày 22/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công; Công văn số 7577/BTC-QLCS ngày 12/7/2021. Các đơn vị liên hệ chuyên viên chuyên quản của Vụ Kế hoạch, Tài chính để lấy file và in các văn bản kèm theo)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các phòng thuộc Vụ KHTC;
- Lưu: VT, KHTC, NTH(100).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Quang Đông