Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4561/BYT-KH-TC
V/v: Bảo đảm kinh phí và thực hiện chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, chế độ phụ cấp chống dịch Mers-CoV.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2369/BYT-QĐ ngày 16/6/2015 bổ sung Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) vào danh mục các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A, theo đó các hoạt động phòng, chống dịch MERS-CoV được thực hiện theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A. Để ngăn chặn không cho bệnh dịch xâm nhập và sẵn sàng đáp ứng tình huống khi có dịch xẩy ra, toàn ngành y tế đang tích cực triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 790/CĐ-TTg ngày 03/6/2015 về phòng, chống dịch MERS-CoV. Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại công văn số 4747/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 23/06/2015 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong phòng chống dịch bệnh MERS-CoV, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Y tế bảo đảm kinh phí, thực hiện miễn viện phí và chi trả chế độ cho cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch MERS-CoV như sau:

1. Về chế độ phụ cấp chống dịch:

a) Chế độ phụ cấp chống dịch trong phòng, chống dịch MERS-CoV đối với người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch tại các cơ sở y tế dự phòng và người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ phụ cấp chống dịch nhóm A quy định tại khoản 1 điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp dịch MERS-CoV chưa được công bố, để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch, Giám đốc Sở Y tế giao nhiệm vụ phòng, chống dịch cho cơ sở y tế dự phòng. Người được Thủ trưởng cơ sở y tế dự phòng cử đi giám sát, điều tra, xác minh dịch MERS-CoV được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch nhóm A quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định 73/2011/QĐ-TTg.

b) Chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ trong phòng, chống dịch MERS-CoV đối với người được phân công thường trực chống dịch 24/24 giờ tại các cơ sở y tế dự phòng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ phụ cấp thường trực chống dịch quy định tại khoản 2 điều 3 của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

c) Thời gian hưởng phụ cấp chống dịch được tính từ thời điểm giám sát, điều tra, xác minh dịch theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị đối với các cơ sở y tế dự phòng và thời điểm tiếp nhận ca nghi mắc cần chẩn đoán, sàng lọc đầu tiên đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian hưởng chế độ phụ cấp chống dịch 24/24 giờ tính từ thời điểm Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ thường trực chống dịch 24/24 giờ ra quyết định phân công.

2. Về bảo đảm thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị để sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch:

Căn cứ vào kế hoạch phòng chống dịch của địa phương và hướng dẫn Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị rà soát các loại thuốc, sinh phẩm chẩn đoán, hóa chất, vật tư, trang thiết bị hiện có, có kế hoạch trang bị và tổ chức mua sắm theo quy định để bảo đảm đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế, phương tiện bảo hộ để chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng nhanh trong tình huống dịch bệnh xảy ra; Chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế đảm bảo kinh phí phòng chống dịch, ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác truyền thông, tập huấn chuyên môn, bảo đảm chế độ cho cán bộ y tế trong công tác phòng chống dịch MERS-CoV.

3. Về cơ chế mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất sẵn sàng đáp ứng dịch:

Việc chỉ định thầu đối với gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh MERS-CoV thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

4. Các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 26/02/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

5. Về nguồn kinh phí: thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 8014/BTC-HCSN ngày 18/6/2015 kèm theo.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để p/h chỉ đạo thực hiện);
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Đồng chí Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các SYT, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Cục YTDP, Cục QLKCB, BHXHVN;
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long