Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4560/VPCP-ĐMDN
V/v đặt tên doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5466/BKH-PTDN ngày 01 tháng 8 năm 2007 về việc đặt tên tổng công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các doanh nghiệp đặt tên doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành; có thể dùng cụm từ "Tổng công ty" làm 1 thành tố của tên riêng, còn loại hình công ty vẫn là công ty cổ phần (ví dụ: Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - CTCP).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTT: Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ; các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4560/VPCP-ĐMDN về đặt tên doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 4560/VPCP-ĐMDN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 16/08/2007
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Phạm Viết Muôn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản