Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4556/TCT-TTr
V/v rà soát, báo cáo tình hình quản lý thuế đối với xe ô tô nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc yêu cầu khẩn trương kiểm tra, làm rõ vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến hiện tượng gian lận trong nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu, tặng và báo cáo Thủ tướng Chính Phủ trước ngày 15/10/2016. Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Khẩn trương thực hiện có trách nhiệm nội dung chỉ đạo của Tổng cục Thuế về công tác quản lý thuế đối với ô tô nhập khẩu theo hình thức quà tặng, quà biếu theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3273/TCT-TTr ngày 21/7/2016; Công văn số 3715/TCT-TTr ngày 18/8/2016 ính kèm Công văn).

- Hoàn thành việc xử lý, giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp đã phát sinh và báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 8/10/2016, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: bthieu@gdt.gov.vn.

- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Hải quan để rà soát, thu thập dữ liệu, trao đổi thông tin tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động nhập khẩu ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng. Định kỳ báo cáo kết quả rà soát, xử lý về Tổng cục Thuế vào ngày 10, 20, 30 hàng tháng.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTr (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG THANH TRA TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Mạnh Cường