Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4554/LĐTBXH-PC
V/v trả lời kiến nghcủa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dng Hoàng Kim

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời Công văn số 8923/VPCP-ĐMDN ngày 02/10/2019 của quý Văn phòng về việc trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Kim hỏi về việc ký kết hợp đồng lao động và ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

- Về việc giao kết hợp đồng lao động

Theo thông tin cung cấp gửi kèm theo Công văn số 8923/VPCP-ĐMDN: Ông A đã làm việc tại Công ty theo 2 hợp đồng lao động, với tổng thời gian làm việc tại công ty là trên 5 năm (gồm 1 hợp đồng lao động xác định thời hạn 36 tháng và 1 hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thời gian ông A làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hơn 2 năm), sau đó 2 bên chấm dứt hợp đồng lao động theo thỏa thuận, đúng quy định.

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động một thời gian, nếu ông A lại được tuyển dụng vào công ty thì ông A và công ty tiến hành giao kết hợp đồng lao động theo một trong các loại hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động tùy theo nhu cầu và thỏa thuận của hai bên.

- Về ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc.

Điều 112 Bộ luật Lao động quy định “Cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày”.

Điều 112 Bộ luật Lao động không quy định 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động là liên tục, hay nói cách khác thời gian làm việc cho một người sử dụng lao động bao gồm cả các khoảng thời gian không liên tục, ngắt quãng mà người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động.

Trường hợp ông A quay trở lại làm việc tại Công ty (mà trước đó đã làm việc cho công ty hơn 5 năm) thì ông A được nghỉ hàng năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 của Bộ luật Lao động và cứ 5 năm làm việc cho công ty A thì được tăng thêm tương ứng 01 ngày nghỉ hàng năm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kính gửi quý Văn phòng để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Kim;
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Bình