Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 447/LĐTBXH-VP
V/v thống kê, cập nhật tình hình nCoV liên quan đến lao động nước ngoài

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, để kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo rà soát, thống kê và cập nhật tình hình liên quan đến lao động nước ngoài theo mẫu biểu:

Tổng số lao động Trung Quốc tại địa phương

Số lao động Trung Quốc đã quay trở lại đến thời điểm báo cáo

(tính trên số lao động được cấp, cấp lại và xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động)

Ghi chú

Trên 14 ngày

Từ 14 ngày trở xuống

 

Số quay trở lại

Trong đó số đã cách ly

Số nghi nhiễm

Số quay lại trở lại

Trong đó số đang cách ly

Số nghi nhiễm

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú ý: Đối với số liệu cách ly tại cột (3); (6) cần nêu rõ cách thức cách ly và địa bàn cách ly; các khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện

2. Báo cáo theo mẫu biểu mẫu nêu trên gửi về Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước 14 giờ hàng ngày theo địa chỉ hộp thư điện tử: phamhongtrung09@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Việc làm (để t/h);
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh