Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4465/SYT-NVY
V/v hướng dn đăng ký cách ly y tế có thu phí cho người nhập cảnh vào Việt Nam đ làm việc tại Thành phố H Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Du lịch;
- Sở Ngoại vụ;
- Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố:
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố;
- Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

Căn cứ:

- Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Bộ Y tế quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”;

- Công hàm số 540/CH-LS-XNC ngày 02 tháng 5 năm 2020 của Bộ Ngoại giao về việc yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc cách ly với tất cả các trường hợp nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ và một số trường hợp đặc biệt (chuyên gia nhà quản lý doanh nghiệp và lao động tay nghề cao);

- Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc;

- Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc tăng cường đảm bảo PCD COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc;

- Công văn số 2814/UBND-VX ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sử dụng cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly có trả phí cho người nhập cảnh;

Để thống nhất quy trình giải quyết cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan ngoại giao, công ty, doanh nghiệp (gọi tắt là đơn vị) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện đăng ký cách ly có thu phí tại các khách sạn đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ định cho các chuyên gia của đơn vị, Sở Y tế hướng dẫn thực hiện nhưng nội dung sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Tất cả cán bộ ngoại giao, nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (gọi tắt là chuyên gia) nhập cảnh vào Việt Nam thông qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng cách ly tại khách sạn do Ủy ban nhân dân Thành phố chi định và tự nguyện chi trả chi phí.

2. Hình thức đăng ký:

- Các đơn vị có chuyên gia nhập cảnh sẽ lựa chọn khách sạn theo danh sách khách sạn đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ định và niêm yết trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các đơn vị chủ động liên hệ trực tiếp với khách sạn để đăng ký cách ly.

- Các đơn vị gửi hồ sơ về Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; Trung tâm Y tế quận, huyện nơi khách sạn đăng ký để phối hợp tổ chức cách ly. Thành phần hồ sơ gồm:

+ Danh sách các chuyên gia đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận;

+ Công văn chấp thuận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an;

+ Thông tin khách sạn đã đăng ký cách ly.

3. Hình thức vận chuyển chuyên gia về khách sạn để thực hiện cách ly:

Khách sạn nơi đơn vị đăng ký cách ly cho chuyên gia phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận chuyển chuyên gia từ sân bay về khách sạn theo quy trình của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố hướng dẫn, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Sở Y tế đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố; Sở Du lịch; Sở Ngoại vụ thông tin hướng dẫn của Sở Y tế đến các đơn vị liên quan để chủ động thực hiện.

(đính kèm Công văn số 2814/UBND-VX ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh )./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBNDTP;
- BGĐ Sở Y tế;
- Tổ Medinet - VPS (để đăng tin);
- Lưu: VPS, NVY (VHN, LLH)

KT. GIÁM ĐỐC
P
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Hưng