Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4460/SGDĐT-GDTXCNĐH
V/v hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác Giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;
- Hiệu trưởng Trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên.

Căn cứ công văn số 3331/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn 3814/SGDĐT-VP ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi svà thống kê giáo dục năm học 2022 - 2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc thực hiện báo cáo công tác giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023 như sau:

1. Các văn bản (kế hoạch, báo cáo, công văn, hình ảnh,...) thực hiện công tác giáo dục thường xuyên tại đơn vị cần báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (thông qua phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học): yêu cầu gửi trực tuyến bằng bản mềm, không gửi văn bản giấy. Địa chỉ báo cáo đính kèm theo các văn bản chỉ đạo hoặc email Phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học: Phonggdtx.sotphochiminh@moet.edu.vn

2. Quy cách tập tin:

Đối với văn bản (kế hoạch, báo cáo, công văn): Có đầy đủ số văn bản, ngày ký, chữ ký và đóng dấu đơn vị. Lưu thành file PDF. Quy cách đặt tên tập tin: Mã đơn vị - Số CV - trích yếu nội dung văn bn.pdf.

Trong đó mã đơn vị: xem tại phụ lục 1. Số CV: số văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo (căn cứ để đơn vị xây dựng văn bản), trường hợp văn bản của đơn vị không dựa trên văn bản chỉ đạo cụ thể nào của Giáo dục và Đào tạo thì số CV là 0000.

Ví dụ: 1-3331-KHtrienkhainhiemvunamhoc.pdf (Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học của trung tâm GDNN-GDTX Quận 1 theo công văn số 3331/SGDĐT-GDTXCNĐH).

Đối với hình ảnh: chèn tối đa 5 ảnh trên word, có chú thích từng ảnh, có tiêu đề của bài viết nêu rõ (tên trung tâm, hoạt động,...). Lưu thành tệp tin PDF, đặt tên tập tin theo quy cách nêu trên.

3. Cách thức thực hiện:

Đơn vị gửi tập tin đúng quy định. Văn bản đặt tên không đúng quy cách, gửi không đúng nội dung mảng công tác sẽ không được ghi nhận.

Thời gian gửi văn bản:

- Các văn bản có quy định thời hạn: thực hiện theo quy định cụ thể trong văn bản triển khai của Giáo dục và Đào tạo. Các văn bản gửi sau thời hạn quy định sẽ ghi nhận là báo cáo trễ.

- Các văn bản khác: gửi ngay khi đơn vị ban hành văn bản.

Căn cứ báo cáo của các trung tâm, Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê và đánh giá hoạt động của các đơn vị, kết quả đánh giá sẽ thông báo đến Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện vào cuối năm học. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, P.GDTXCNĐ
H.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Trí Dũng

 

DANH SÁCH MÃ ĐƠN VỊ CÁC TRUNG TÂM THỰC HIỆN BÁO CÁO

Stt

Đơn vị

Mã đơn vị

1

TT GDNN-GDTX Quận 1

1

2

TT GDNN-GDTX Quận 3

3

3

TT GDNN-GDTX Quận 4

4

4

TT GDNN-GDTX Quận 5

5

5

TT GDNN-GDTX Quận 6

6

6

TT GDNN-GDTX Quận 7

7

7

TT GDNN-GDTX Quận 8

8

8

TT GDNN-GDTX Quận 10

10

9

TT GDNN-GDTX Quận 11

11

10

TT GDNN-GDTX Quận 12

12

11

TT GDNN-GDTX Bình chánh

BCH

12

TT GDNN-GDTX Bình Tân

BTn

13

TT GDNN-GDTX Bình Thạnh

BTh

14

TT GDNN-GDTX Củ Chi

CCI

15

TT GDNN-GDTX Cần Giờ

CGO

16

TT GDNN-GDTX Gò Vấp

GVP

17

TT GDNN-GDTX Hóc Môn

HMN

18

TT GDNN-GDTX Nhà Bè

NBE

19

TT GDNN-GDTX Phú Nhuận

PNN

20

TT GDNN-GDTX Tân Bình

TBH

21

TT GDNN-GDTX Thủ Đức

TDC

22

TT GDNN-GDTX Tân Phú

TPU

23

TTGDTX Chu Văn An

CVA

24

TTGDTX Lê Quý Đôn

LQDN

25

TTGDTX Gia Định

GDH

26

TTGDTX Thanh niên xung phong

TNXP

27

Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm Thành phố

NTTT

28

Phân hiệu Nhạc Viện Thành phố

NVN

29

Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT

TDTTO

30

Đại học Công nghiệp thực phẩm

CNTP

31

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tiếng Hoa

THA