Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4453/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo QĐ số 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của TTgCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

Về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2022 và Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 03 tháng 07 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
Trợ lý TTg, Vụ QHĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân