Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4435/TCHQ-CNTT
V/v triển khai các thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ công văn thông báo số 449/CNTT-HTTT ngày 22/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau: Kể từ ngày 31/7/2018, 07 thủ tục hành chính sau sẽ được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia:

- Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng);

- Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

- Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn);

- Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

- Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn);

- Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để phân tích;

- Thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện phân quyền sử dụng chức năng tra cứu trên Hệ thống xử lý điện tử hải quan (E-Customs) đối với 07 thủ tục nêu trên cho cán bộ hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để t/h);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4435/TCHQ-CNTT năm 2018 về triển khai thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 4435/TCHQ-CNTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/07/2018
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Công Bình
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản