Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4434/VPCP-CN
V/v xây dựng quy định chế độ thưởng, phạt đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng dự án.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3302/BKHĐT-KCHTĐT ngày 20 tháng 5 năm 2021), ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 1923/BTP-PLDSKT ngày 13 tháng 6 năm 2022), Xây dựng (Công văn số 2318/BXD-KTXD ngày 28 tháng 6 năm 2022) về xây dựng quy định chế độ thưởng, phạt đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên, lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ thưởng đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng dự án (trong đó có dự án đường cao tốc) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 7 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, TC, TP, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục;
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: TH, PL, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục