Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4413/SGDĐT-KHTC
Về đề nghị báo cáo số liệu đề xuất phương án mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Thủ Đức;
- Trưng Phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Hiệu trưởng Trường THPT công lập;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Công văn số 5687/BGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo số liệu đề xuất phương án mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện để học sinh mượn sử dụng;

Căn cứ Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực khoa giáo, văn xã trên địa bàn Thành phố, trong đó có nội dung Chủ động xây dựng phương án sử dụng ngân sách Thành phố để mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng”;

Căn cứ Công văn số 6997/VP-VX ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về tham mưu thực hiện Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ;

Để có đủ số liệu trình Ủy ban nhân dân Thành phố, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị báo cáo số liệu đề xuất phương án mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện để học sinh mượn sử dụng theo 02 mẫu thống kê (gửi kèm Công văn này), gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản trước ngày ngày 16 tháng 11 năm 2022 đ tng hợp, đồng thời gửi tập tin 02 mẫu thng kê vào hộp thư điện tử ptphong.sgddt@tphcm.gov.vn.

Vì tính chất cấp bách của công việc, đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm, khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (hồ sơ);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, P.KHT
C.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ
GIÁM ĐC
L
ê Hoài Nam

 


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN/TP …………
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN MUA SÁCH GIÁO KHOA TRANG BỊ CHO THƯ VIỆN ĐỂ HỌC SINH MƯỢN DÙNG

(Mu kèm công văn số: 4413/SGDĐT-KHTC ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về đề nghị báo cáo sliệu đề xuất phương án mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng)

TT

Ch tiêu

Tng số học sinh

Trong đó

Số HS còn lại chưa được hưởng chính sách hỗ trợ SGK tại cột 2, cột 3

Trong đó

Phương án 1: Mua SGK đ cho 70% số HS còn lại mượn dùng (mức giá bình quân: 200 nghìn đồng/bộ sách)

Phương án 2: Mua SGK để cho 50% số HS còn lại mượn dùng (mức giá bình quân: 200 nghìn đồng/bộ sách)

Phương án 3: Mua SGK hỗ trợ các đối tượng học sinh có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo

Số HS đã được hưởng chính sách hỗ trợ về chi phí học tập theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP

Số HS trường PT Dân tộc nội trú được NSNN bảo đm SGK theo quy định tại Thông tư liên tịch s 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009

Số lượng HS có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo

A

B

1

2

3

4 = 1 - (2 + 3)

5

6 = 70% số lượng HS cột 4 x 200.000đ/b SGK

7 = 50% số lượng HS cột 4 x 200.000đ/b SGK

8 = số lượng HS cột 5 x 200.000đ/bộ SGK

I

S học sinh theo lớp học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 9

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tng số kinh phí NSNN để mua SGK

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số kinh phí ngân sách địa phương tự cân đối (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

S kinh phí đề nghị Ngân sách Trung ương hỗ trợ (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập bảng
…………………………

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022
TRƯỞNG PHÒNG
…………………………

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG, TRUNG TÂM ………..

 

 

BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN MUA SÁCH GIÁO KHOA TRANG BỊ CHO THƯ VIỆN ĐỂ HỌC SINH MƯỢN DÙNG

(Mu kèm công văn số: 4413/SGDĐT-KHTC ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về đề nghị báo cáo sliệu đề xuất phương án mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng)

TT

Ch tiêu

Tng số học sinh

Trong đó

Số HS còn lại chưa được hưởng chính sách hỗ trợ SGK tại cột 2, cột 3

Trong đó

Phương án 1: Mua SGK đ cho 70% số HS còn lại mượn dùng (mức giá bình quân: 200 nghìn đồng/bộ sách)

Phương án 2: Mua SGK để cho 50% số HS còn lại mượn dùng (mức giá bình quân: 200 nghìn đồng/bộ sách)

Phương án 3: Mua SGK hỗ trợ các đối tượng học sinh có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo

Số HS đã được hưởng chính sách hỗ trợ về chi phí học tập theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP

Số HS trường PT Dân tộc nội trú được NSNN bảo đm SGK theo quy định tại Thông tư liên tịch s 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009

Số lượng HS có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo

A

B

1

2

3

4 = 1 - (2 + 3)

5

6 = 70% số lượng HS cột 4 x 200.000đ/b SGK

7 = 50% số lượng HS cột 4 x 200.000đ/b SGK

8 = số lượng HS cột 5 x 200.000đ/bộ SGK

I

S học sinh theo lớp học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 12

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tng số kinh phí NSNN để mua SGK

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số kinh phí ngân sách địa phương tự cân đối (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

S kinh phí đề nghị Ngân sách Trung ương hỗ trợ (triệu đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập bảng
…………………………

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
…………………………