Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4407/TCT-CS
V/v: chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời Công văn số 3335/CT-THNVDT ngày 10/08/2016 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về giá đất tính thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 11 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Điều 11. Cơ quan xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

1. Căn cứ giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Cục trưởng Cục thuế xác định đơn giá thuê đất để tính tiền thuê đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Chi cục trưởng Chi cục thuế xác định đơn giá thuê đất để tính tiền thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

2. Trường hợp có ý kiến khác nhau về đơn giá thuê đất giữa người thuê, đất và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định đơn giá thuê đất thì quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là quyết định cuối cùng.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Nutrivision được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để mở rộng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 26/04/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh với hình thức nộp tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Ngày 15/06/2016, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh có thông báo số 2516/TB-CT về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án của Công ty cổ phần Nutrivision. Trường hợp Công ty không đồng ý đơn giá thuê đất theo Thông báo số 2516/TB-CT nêu trên thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh nghiên cứu, khảo sát và phối hợp với Sở Tài nguyên & môi trường và các đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh Tây Ninh xem xét quyết định theo quy định Điều 11 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang