Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4404/SGDĐT-CTTT
V/v tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố trực thuộc;
- Hiệu trưởng trường THPT, trường THPT nhiều cấp học;
- Giám đốc trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 5765/BGDĐT-GDTC ngày 02/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh;

Thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ quan liên quan để tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh. Một số địa phương có tỉ lệ tiêm vắc xin mũi 1 và mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đạt tỉ lệ cao, xấp xỉ 100%1. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều địa phương có tốc độ tiêm chủng chậm, tỷ lệ tiêm vắc xin cho trẻ em mầm non, học sinh rất thấp;

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 02/11/20222:

- Đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đã tiêm được 1.754.590 mũi, bao gồm 760.580 mũi 1 đạt (100%); 728.609 mũi 2 (99%); 265.401 mũi nhắc 1 (36,0%) thấp hơn 27,6% so với trung bình cả nước là 63,6%.

- Đối với trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi: đã tiêm được 814.826 mũi, bao gồm 522.619 mũi 1 (63,0%) thấp hơn 26,1% so với trung bình cả nước là 89,1%; 292.207 mũi 2 (35,2%) thấp hơn 27% so với trung bình cả nước là 62,2%.

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gia tăng số ca nhiễm COVID-19 trong mùa thu, đông đối với trẻ em, học sinh và hoàn thành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai công tác tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh với nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh chưa được tiêm chủng đầy đủ để phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ cho trẻ em mầm non, học sinh theo chỉ đạo của Bộ GDĐT tại Công văn số 3438/BGDĐT-GDTC3 ngày 26/7/2022 về việc tăng cường phối hợp truyền thông và tiêm phòng COVID-19.

2. Chủ động phối hợp với cơ quan y tế và các tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền, tư vấn, kiên trì vận động cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em mầm non, học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non, học sinh được tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Y tế và chính quyền các địa phương thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công tác phối hợp tổ chức tiêm chủng phòng COVID-19 và các dịch bệnh khác cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, CTTT (LT).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Trí Dũng

 1 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Điện Biên, Kon Tum, Ninh Thuận, Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ,...

2 Theo báo cáo số 7884/BC-SYT ngày 04/11/2022 của Sở Y tế báo cáo họa động phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố ngày 03/11/2022

3 Nêu tại công văn số 2732/SGDĐT-CTTT ngày 04/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi.