Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 439/TCHQ-GSQL
V/v quy định giám sát, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu đưa vào, đưa ra địa Điểm kiểm tra tập trung tại cảng Dung Quất

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 1238/HQQNg-NV ngày 22/12/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt quy định giám sát, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, đưa ra địa Điểm kiểm tra hàng hóa tập trung cảng Dung Quất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Phần căn cứ pháp lý: Đề nghị bổ sung Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

2. Về nội dung dự thảo quy định, cơ bản đồng ý với dự thảo, ngoài ra, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

- Sửa đổi Mục I phần 1 phạm vi Điều chỉnh thành phạm vi áp dụng:

Quy định này áp dụng tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi để hướng dẫn công tác giám sát, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện vận chuyển hàng hóa đưa vào, đưa ra địa Điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đã được Tổng cục Hải quan công nhận.

- Mục II phần 1 quy định đối tượng áp dụng:

Cán bộ, công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất, Chi cục Hải quan các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

3. Việc quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được đưa vào địa Điểm kiểm tra tập trung để chờ làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và sẽ báo cáo, kiến nghị bổ sung chức năng của địa Điểm kiểm tra hàng hóa tập trung khi sửa đổi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Trước mắt, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi căn cứ địa bàn thực tế tại Địa Điểm kiểm tra hàng hóa tập trung cảng Dung Quất và các Chi cục Hải quan liên quan quy định:

- Mẫu sổ theo dõi đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra địa Điểm; mẫu sổ bàn giao giữa các ca làm việc.

- Mẫu phiếu bàn giao đối với hàng hóa phải kiểm tra thực tế được đưa từ các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về địa Điểm kiểm tra tập trung tại cảng Dung Quất.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung hoàn thiện dự thảo và ban hành Quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh