Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4360/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao Bằng, Phú Yên, Bình Phước, Đồng Nai, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kiên Giang, Kon Turn, Lào Cai, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4799/BTC-TCDN ngày 26 tháng 4 năm 2018 về việc báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP , Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Cao Bằng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Kon Tum, Phú Yên khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8140/VPCP-ĐMDN ngày 03 tháng 8 năm 2017.

2. Bộ Công thương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Quảng Trị, Thái Nguyên khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 13506/VPCP-ĐMDN ngày 20 tháng 12 năm 2017.

3. Các Bộ, cơ quan: Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kiên Giang, Kon Tum, Lào Cai, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan vi phạm việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017 quy định tại Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định; gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Ban CĐĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Thái

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp