Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4349/VPCP-KTTH
V/v đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất ô tô

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tỉnh ủy Hải Dương;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Tỉnh ủy Hải Dương tại công văn số 153-CV/TU ngày 9 tháng 5 năm 2021 và công văn số 175-CV/TU ngày 4 tháng 6 năm 2021 về việc đề xuất tháo gỡ khó khăn cho Công ty TNHH Ford Việt Nam (bản chụp gửi kèm), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể việc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô (Chương trình ưu đãi thuế) quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP trong giai đoạn qua; nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, trong đó bao gồm cả việc xem xét khả năng tiếp tục gia hạn Chương trình ưu đãi thuế cho giai đoạn tiếp theo (sau năm 2022), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: Công Thương, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTgCP, các Vụ: CN, PL, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (2)Trang.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân