Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4344/LĐTBXH-TCCB
V/v triệu tập lớp tập hun nghiệp vụ công tác Tổ chức cán b

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và Quyết định số 1463/QĐ-LĐTBXH ngày 25/10/2016, Bộ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức cán bộ, cụ thể như sau:

1. Nội dung: Các nội dung về công tác Tổ chức cán bộ.

2. Đối tượng: Đại diện lãnh đạo đơn vị và cán bộ trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ của đơn vị (không hạn chế số lượng người tham gia).

3. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 24-26/11/2016, khai mạc: 8h30’ ngày 24/11/2016.

4. Địa điểm: Đoàn An điều dưỡng 198

5. Địa chỉ: số 02B Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Kinh phí đi lại, ăn, ở của học viên do đơn vị cử công chức, viên chức chi theo quy định hiện hành.

Các đơn vị tham dự gửi danh sách cán bộ tham gia tập huấn về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/11/2016, đồng thời gửi vào địa chỉ email: daotaoboiduong.molisa@gmail.com.

Ban Tổ chức đón tiếp học viên bắt đầu từ 16h00 ngày 23/11/2016.

Đơn vị có nhu cầu nghỉ tại Đoàn An điều dưỡng 198 liên hệ trực tiếp lễ tân (số điện thoại: 0633.825.465 - 0633.826.010, fax 0633.825.466).

Mọi thông tin chi tiết về lớp tập huấn xin liên hệ với Phòng Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ (đ/c Trần Thị Phương Thúy, điện thoại 04.39.386.709, di động 0912.982.888)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí