Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 434/LĐTBXH-KHTC
V/v thực hiện kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020 và báo cáo kết quả thực hiện

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và doanh nghiệp thuộc Bộ

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1953/QĐ-LĐTBXH ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cải cách tài chính công được phân công tại kế hoạch nêu trên, cụ thể như sau:

1. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tập thể chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về cải cách tài chính công nêu tại Mục V. Cải cách tài chính công của Phụ lục Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1953/QĐ-LĐTBXH nêu trên để đạt các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách tài chính công; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính, tài sản gắn với kết quả sản phẩm đầu ra thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao.

2. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳ:

2.1. Nội dung báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Mục V Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1953/QĐ-LĐTBXH nêu trên.

2.2. Thời hạn báo cáo

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải cách tài chính công quý trước ngày 05 tháng cuối cùng của quý.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm trước ngày 05 tháng 6.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải cách tài chính năm trước ngày 05 tháng 12.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng (để phối hợp thực hiện);
- Các Vụ;
- Trung tâm Thông tin (để đăng lên mạng của Bộ);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng