Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4315/BTC-CST
V/v thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Xi măng Nghi Sơn

Bộ Tài chính nhận được công văn số 63/NSCC ngày 06/3/2019 Công ty xi măng Nghi Sơn đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về nội dung tương tự, Bộ Tài chính đã có công văn số 1426/BTC-CST ngày 29/01/2019 về việc thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu trả lời Công ty Xi măng Chinfon, Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long và Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long (gửi kèm). Do vậy, đề nghị nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 1426/BTC-CST để thực hiện.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty xi măng Nghi Sơn được biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC; TCT; TCHQ;
- Lưu: VT, CST (10b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi