Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 431/KCB-PHCN&GĐ
V/v thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 28/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: ……………………………………………………………
(Gọi tắt là các đơn vị, có danh sách gửi công văn đính kèm)

Ngày 28/3/2020 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 06/CT-BYT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế. Để thực hiện tốt Chỉ thị này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế (Cục QLKCB) đề nghị các đơn vị chỉ đạo các cơ sở y tế nghiêm túc triển khai đầy đủ các nội dung của Chỉ thị, trong đó cần tập trung các nội dung chính như sau:

1. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và của Cục QLKCB về phòng chống dịch COVID-19. Thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn về phòng chống dịch COVID-19 trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ; Bộ Y tế và trang Web: kcb.vn để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện.

2. Lập kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị, phân công nhiệm vụ cho tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm đối với từng hoạt động cụ thể trong kế hoạch của đơn vị.

3. Định kỳ 02 tuần/lần tính từ 01/4/2020 tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị (theo mẫu đính kèm) về Cục QLKCB để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Trung tâm Quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán và điều trị Covid-19, Cục QLKCB, Bộ Y tế; Số điện thoại: 02462733028/02462732102 để được xem xét và hướng dẫn.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Cục YTDP, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ (để p/h);
- Lưu: VT, PHCN&GĐ

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê