Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4292/VPCP-CN
V/v: Xử lý thông tin báo nêu về tai nạn đường thủy nội địa tăng

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công an.

Báo điện tử Sài Gòn Giải phóng ra ngày 26 tháng 5 năm 2020 có bài về việc “Tai nạn đường thủy nội địa tăng 138%”. Theo đó, tai nạn giao thông đường thủy đã tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2020, trong đó số người chết tăng 138%. Nguyên nhân chủ yếu do các phương tiện thuyền gia dụng tự đóng, không theo quy chuẩn kỹ thuật, không có thử nghiệm và kiểm định an toàn về giao thông. Trong khi chế tài xử phạt còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Về vấn đề nêu trên (nhất là đò ngang), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý; Bộ Công an tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm giao thông đường thủy.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- VPCP: BTCN, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2) THH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng