Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4291/VPCP-KGVX
V/v ban hành quy định về chính tả trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1621/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 4 năm 2018 về việc ban hành quy định về chính tả trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TP, VHTTDL, TTTT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3) VM.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4291/VPCP-KGVX năm 2018 quy định về chính tả trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 4291/VPCP-KGVX
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 10/05/2018
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/05/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản