Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/KCB-NV
V/v chuẩn bị tiếp nhận người bệnh COVID-19 tại cơ sở 2

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Gs.Ts. Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 tại cuộc họp ngày 29/4/2021 với UBND tỉnh Hà Nam về công tác ứng phó với chùm ca bệnh COVID-19 ở thôn Quan Nhân, xã Nhân Đạo, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Đồng chí Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1) Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Sở Y tế tỉnh Hà Nam khẩn trương lên kế hoạch, xây dựng đề án thiết lập cơ sở điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (Phủ Lý, Hà Nam) để sẵn sàng tiếp nhận, thu dung, quản lý, điều trị các ca bệnh COVID-19 dương tính của tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận (nếu dịch bệnh tiếp tục xảy ra).

2) Triển khai các điều kiện bảo đảm Bệnh viện an toàn phòng chống dịch theo Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp ban hành kèm theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế.

3) Báo cáo công tác chuẩn bị thiết lập Bệnh viện để tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19 về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 02/5/2021 để Cục tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Nhận được văn bản này đề nghị đồng chí Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để báo cáo);
- SYT Hà Nam (để phối hợp);
- Ban QLDATĐYT (để phối hợp);
- Vụ, Cục: YTDP, TTB&CTYT, KHTC, TT&TĐKT (để biết);
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Phó Trưởng Tiểu ban điều trị-
Ban chỉ đạo QG PCD COVID-19
Lươn
g Ngọc Khuê