Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4274/VPCP-QHĐP
V/v phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 45 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu Tư; Tài chính, Nội vụ, Giao thông Vận tải.

Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 3654/TTKQH-TH ngày 28 tháng 05 năm 2020 về việc tiếp tục chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ngày 01/06/2020). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng các bộ liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 45, gửi hồ sơ tài liệu đúng thời hạn, cụ thể như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Nước CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA).

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện (kèm bản chụp văn bản số 3654/TTKQH-TH của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP (để b/c);
- HĐDT và các UB của QH;
- VPQH: TTKQH, Vụ TH;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐTCP; các Vụ: PL, KTTH, QHQT; CN; TCCV;
- Lưu: VT, QHĐP (03), Đ.Minh.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng