Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4264/BTP-BTNN
V/v: triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2017 (sau đây gọi là Luật TNBTCNN năm 2017) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Để bảo đảm việc tổ chức thực hiện các quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 được kịp thời, thống nhất, hiệu quả, ngày 25 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi là Quyết định số 1269/QĐ-TTg). Trên cơ sở đó, trong năm 2018, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là Bộ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đã quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg và đã đạt được những kết quả bước đầu. Trong năm 2019, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật TNBTCNN năm 2017, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường nhà nước, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

I. ĐỐI VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VÀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

1. Đề nghị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN năm 2017, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN và Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước để nâng cao nhận thức của công chức về pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Đề nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý của mình.

3. Đề nghị phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành.

4. Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật TNBTCNN năm 2017, đề nghị ban hành, liên tịch ban hành văn bản theo thẩm quyền bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với các quy định của Luật TNBTCNN năm 2017; sử dụng kết quả rà soát trong quá trình lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do mình chủ trì hoặc tham gia bảo đảm thống nhất với các quy định của Luật TNBTCNN năm 2017.

5. Đề nghị chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của mình rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường đã thụ lý theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 còn tồn đọng; chủ động, kịp thời thụ lý, giải quyết các vụ việc mới phát sinh theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thi hành quy định tại Điều 55 Luật TNBTCNN năm 2017 về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án.

II. ĐỐI VỚI CÁC BỘ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

1. Đề nghị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN năm 2017, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN và Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước để nâng cao nhận thức của công chức về pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Đề nghị tiếp tục tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý của mình.

3. Đề nghị tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý của mình đối với việc triển khai thi hành Luật, giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về Bộ Tư pháp.

4. Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật TNBTCNN năm 2017, đề nghị ban hành, liên tịch ban hành văn bản theo thẩm quyền bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với các quy định của Luật TNBTCNN năm 2017; sử dụng kết quả rà soát trong quá trình lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định, nghị quyết do mình chủ trì hoặc tham gia bảo đảm thống nhất với các quy định của Luật TNBTCNN năm 2017.

5. Đề nghị quan tâm bố trí nguồn nhân lực làm công tác bồi thường nhà nước. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường năm 2019, Bộ Tư pháp đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước) để phối hợp, giải quyết.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

(Danh mục vụ việc yêu cầu bồi thường đã thụ lý theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 còn tồn đọng xin xem trên Mục Hướng dẫn nghiệp vụ - Trang Thông tin về Bồi thường nhà nước - Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự (để thực hiện);
- Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục BTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Khánh Ngọc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN