Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 426/SXD-QLXD
V/v triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Kon Tum, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh Kon Tum.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum;
- Các đơn vị tư vấn và thi công xây dựng.

Trong thời gian vừa qua, Sở Xây dựng nhận được một số ý kiến hỏi về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP , ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Để làm rõ hơn việc đến nay Nghị định số 182/2013/NĐ-CP , ngày 14/11/2013 của Chính phủ chưa thực hiện, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 19 Quy định một số vấn đề công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND , ngày 26/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định: “Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng và tình hình biến động giá cả của địa phương tổ chức xác định và công bố kịp thời hệ thống giá xây dựng công trình, giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”.

Sở Xây dựng đã triển khai áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ và đã báo cáo UBND tỉnh. Đến ngày 26/5/2014 Sở Xây dựng có nhận Phiếu chuyển số 891/KTN-PC, ngày 22/5/2014 của Văn phòng UBND về việc triển khai Văn bản số 907/BXD-KTXD , ngày 08/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư XDCT.

Từ khi Nghị định số 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 có hiệu lực tiền lương công nhân ngành xây dựng được xác định bằng mức lương tối thiểu chung cùng với hệ thống thang lương, bảng lương, hệ số cấp bậc của công nhân xây dựng của Nghị định.

Tuy nhiên ngày 14/5/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, theo đó chuyển xếp lương đối với người lao động từ thang lương, bảng lương do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 sang thang lương, bảng lương do công ty ban hành theo đó hệ thống thang lương, bảng lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP không còn hiệu lực (trong đó có hệ thống thang lương, bảng lương của ngành xây dựng).

Do đặc thù của sản phẩm ngành xây dựng, theo Văn bản số 907/BXD về việc xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, theo đó Bộ Xây dựng đang triển khai thực hiện việc xây dựng mức lương đầu vào cùng với hệ thống thang lương, bảng lương, hệ số cấp bậc của công nhân xây dựng làm cơ sở xác định đơn giá, lập dự toán xây dựng công trình. Trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể về tiền lương nêu trên, đề nghị các địa phương, các Bộ, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước ... thực hiện việc xác định chi phí tiền lương nhân công phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở điều tra, khảo sát mức giá nhân công xây dựng thực tế trên thị trường lao động làm căn cứ điều chỉnh chi phí nhân công trong các tập đơn giá, hoặc tính toán chi phí nhân công trong đơn giá, dự toán xây dựng công trình cho phù hợp.

Thực hiện Phiếu chuyển số 891/KTN-PC, Sở Xây dựng đã có văn bản số 415/SXD-QLXD, ngày 30/5/2014 gửi UBND các huyện, thành phố tỉnh Kon Tum về việc điều tra, khảo sát tiền lương của công nhân xây dựng lao động trực tiếp thực tế được nhận trên địa bàn các huyện, thành phố.

Trong khi chờ Bộ Xây dựng hướng dẫn, trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát của các đơn vị gửi về, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp tính toán chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định mức lương đầu vào cùng với hệ thống thang lương, bảng lương, hệ số cấp bậc của công nhân xây dựng làm cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh trong năm 2014.

Với thực trạng như đã nêu trên đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Văn bản số 1140/UBND-KTN , ngày 12/6/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP , ngày 04/12/2012 của Chính phủ.

Sở Xây dựng báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tổ chức thực hiện đúng quy định. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc, các phó PGĐ Sở XD (báo cáo);
- Các phòng chuyên môn;
- Trang TT điện tử Sở Xây dựng;
- Lưu VT-PQLXD.

KT/GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bách