Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số::4258/CT-TTHT
V/v lập hóa đơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp CLP (Việt Nam)
Địa chỉ: Phòng 808, tầng 8, Giầy Việt Plaza,
180-182 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP.HCM
Mã số thuế: 0310797956

Trả lời văn bản số 14/0401/CUCTHUE TPHCM ngày 24/4/2014 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

- Tại Khoản 1k, Điều 4 quy định:

“Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt....”;

- Tại Khoản 1b, Điều 14 quy định:

“Nội dung trên hóa đơn phải đúng với nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh”…

Về nguyên tắc hóa đơn phải được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp Công ty theo trình bày, kinh doanh các mặt hàng là hóa chất nhập khẩu, do đặc thù các mặt hàng hóa chất được đặt tên theo công thức hóa học, có nguồn gốc từ nước ngoài không thể dịch sang tiếng Việt (ví dụ: Propylene Glyycol Monomethyl Ether Acetate). Khi lập hóa đơn giao cho người mua, tại chỉ tiêu “tên hàng hóa, dịch vụ” Công ty có ghi thêm chữ tiếng Việt là “Hóa chất” trước tên sản phẩm thì cách ghi này cũng được xem là phù hợp với quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số 2;
- Lưu VT-TTHT.
- 1304 – 91491
(Nam-HĐCT-CLP)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga