Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4256/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Trung Tâm Văn hóa TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Mã số thuế: 0301865582

Trả lời văn bản số 01/2014/TTVHTP ngày 15/5/2014 của Trung tâm về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Trường hợp của Trung tâm là đơn vị đào tạo chuyên môn cho học viên các Trung tâm văn hóa Quận, Huyện kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, theo trình bày sau khi kết thúc khóa học, Trung tâm tổ chức cho các học viên đi tham quan thực tế tại các tỉnh, thành thì khi thu tiền tham quan của học viên, Trung tâm lập hóa đơn kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Trung tâm biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT3;
- Lưu: HC, TTHT.
- 1547-137293/ 2014 htrieu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga