Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4245/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 1690/CT-KTT1 ngày 09/06/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về vướng mắc trong xác định thu nhập được miễn thuế TNDN đối với Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định khoản thu từ nợ phải trả không xác định được chủ là khoản thu nhập khác của doanh nghiệp

Khoản 17, 23 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thu nhập khác như sau:

“17. Các khoản trích trước vào chi phí nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết theo kỳ hạn trích lập mà doanh nghiệp không hạch toán điều chỉnh giảm chi phí; khoản hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình xây dựng.”

“23. Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật”

Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015) quy định:

“4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này.”

Tổng công ty Cà phê Việt Nam đã có công văn số 1034/TCT-TCKT ngày 24/12/2014 gửi các đơn vị thành viên hướng dẫn xử lý tài chính, thanh lý tài sản cố định từ dự án ODA và AFD. Trong đó, Tổng công ty Cà phê Việt Nam hướng dẫn đối với khoản nợ gốc vay, lãi vay được xóa các đơn vị thực hiện hạch toán tăng thu nhập khác (có TK 711).

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ quy định của pháp luật, tình hình thực tế tại doanh nghiệp và hướng dẫn của Tổng công ty Cà phê Việt Nam để xác định nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp. Trường hợp phát sinh thu nhập thì doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế vào kỳ tính thuế được xóa nợ, khoản thu nhập khác này không phải là thu nhập từ trồng trọt, chế biến nông sản tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/v: CST, PC, TCDN, TCNH;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn