Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/NGCBQLGD-CSNGCB

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ

Trả lời Công văn số 264/VP-KSTTHC ngày 8/4/2020 của Văn phòng Bộ về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Thái Huy trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục có ý kiến như sau:

1. Nội dung 1: Theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Tại Điều 6 Nghị định này quy định cán bộ, công chức, viên chức được thưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tôi nhận công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 9/2019 nhưng đến nay 1/4/2020 tôi vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp 10 tháng lương cơ bản?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn có hiệu lực từ ngày 1/12/2019. Ông đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 9/2019 nên Ông không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 76/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Nội dung 2: Theo quy định tiền lương của một tháng làm cứ tính trả lương dạy thêm của nhà giáo bao gồm: lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Vậy tiền lương của một tháng là bao gồm tất cả các khoản phụ cấp cho giáo viên hay chỉ các khoản phụ cấp liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN. Xin quý cơ quan có văn bản hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn về vấn đề này. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định: “Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)”.

Như vậy, tiền lương của một tháng bao gồm lương và các loại phụ cấp theo lương của nhà giáo.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Ngọc Thưởng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Bình