Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 423/TCGDNN-HSSV
V/v đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên GDNN đi học tr lại

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương có thể cho học sinh, sinh viên đi học trở lại vào ngày 2/3/2020. Để đảm bảo an toàn môi trường học tập đề nghị thực hiện các công tác phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp như sau:

1. Tổ chức kiểm tra và giám sát các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên đi học trở lại; tăng cường công tác y tế cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; bố trí đảm bảo tối đa nguồn lực sẵn sàng cho phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài việc đảm bảo môi trường học tập an toàn, có thể điều chỉnh thời khóa biểu ít học tập trung, bớt lý thuyết, tăng cường học trực tuyến

2. Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn tại Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, ký túc xá và các hướng dẫn, khuyến cáo khác của Bộ Y tế.

3. Tuyên truyền cho cán bộ, nhà giáo, HSSV theo tinh thần Hướng dẫn số 120-HD/BTGTW ngày 03/02/2020 và văn bản số 8100-CV/BTGTW ngày 17/02/2020 của Ban Tuyên giáo trung ương về tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình phòng chống dịch, bệnh thuộc trách nhiệm quản lý. Báo cáo chính xác, minh bạch, kịp thời về tình hình phòng chống dịch bệnh tại địa phương cũng như những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, cách ly về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp địa chỉ: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 024.3974.6021; email: hssv.gdnn@molisa.gov.vn).

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quân (để b/c);
- TT Lê Văn Thanh (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Website TCGDNN;
- Lưu: VT, HSSV.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Năng Khánh