Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4229/CT-TTHT
V/v hóa đơn

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Asia Alliance Partner
Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0307266507

 

Trả lời văn bản số 06/2014/CV ngày 12/05/2014 của Công ty về hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“1. Nguyên tắc lập hoá đơn

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày tháng 10/2013 thực hiện dịch vụ tư vấn cho một doanh nghiệp đang trong giai đoạn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, thì về nguyên tắc Công ty phải lập hóa đơn xuất giao cho đơn vị thuê Công ty cung cấp dịch vụ. Việc Công ty đề nghị thu hồi hóa đơn cũ để lập lại hóa đơn mới cho doanh nghiệp đã được thành lập và cấp mã số thuế là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
1500-133614-Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga