Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/VPCP-QHQT
V/v gia hạn áp dụng Bản Thỏa thuận ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào trong năm 2015

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Văn bản số 375/BCT-KVI ngày 13 tháng 01 năm 2015 về việc gia hạn áp dụng Bản Thỏa thuận ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào trong năm 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kiến nghị của Bộ Công Thương về việc gia hạn áp dụng Bản Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về các mặt hàng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào trong năm 2015, như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên. Giao Bộ Công Thương tiến hành các thủ tục theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, QHQT (3). HQ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp