Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/TTg-CN
V/v phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1412/BTNMT-ĐCKS ngày 29 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kết quả khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.

2. Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt danh mục khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng n chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các tiêu chí và kết quả khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: VHTT&DL, NN&PTNT, QP, CA, CT, XD, TT&TT, GTVT, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KGVX, NN, QHĐP;
- Lưu VT, CN (3). Hop

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng