Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4219/LĐTBXH-BHXH
V/v tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2019

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2019.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng đề cương báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, Bộ, ban, ngành ở Trung ương và các địa phương được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (chi tiết tại các phụ lục kèm theo).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị quý Cơ quan căn cứ đề cương gửi kèm, xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2019 để làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự kiến trình Quốc hội trong năm 2020.

Báo cáo của quý Cơ quan xin gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 10 năm 2019. Bản mềm báo cáo xin gửi về địa chỉ thư điện tử vubhxh@molisa.gov.vn.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

PHỤ LỤC 1

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT BHXH GIAI ĐOẠN 2016-2019 (Dành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
(Kèm theo Công văn số 4219/LĐTBXH-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đề nghị quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng báo cáo, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

I. CÔNG TÁC BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

1. Văn bản hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ.

2. Đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân.

3. Đề xuất giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH

- Tình hình thực hiện: số lượng, nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền, phổ biến; nguồn lực (nhân lực, kinh phí);...

- Đánh giá hiệu quả, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.

- Đề xuất giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.

2. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH

- Công tác xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

- Công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị để nâng cao tính tuân thủ pháp luật.

+ Đánh giá, xác định số lao động, số doanh nghiệp thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia, nêu rõ nguyên nhân và kiến nghị.

+ So sánh tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội với lực lượng lao động trong độ tuổi.

- Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội năm sau so với năm trước (thuận lợi, khó khăn), kiến nghị đổi mới công tác giao chỉ tiêu phát triển đối tượng hằng năm.

- Đánh giá tình hình thực hiện, trong đó tập trung đánh giá việc thực hiện đối với những nhóm đối tượng mới được bổ sung theo quy định của Luật BHXH năm 2014.

b) Khó khăn, thuận lợi trong công tác thu: xác định mức lương đóng BHXH, phương thức tổ chức thu, tình hình chấp hành của người sử dụng lao động, người lao động... thực trạng thất thu BHXH và nguyên nhân.

c) Tình hình tiền lương, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thực hiện theo quy định của Điều 90 Bộ luật Lao động

Làm rõ hơn về tình hình tiền lương, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa: thực trạng, khó khăn và kiến nghị.

d) Tình hình nợ đóng quỹ BHXH: số lượng người sử dụng lao động (cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...), người lao động nợ đóng BHXH tính đến hết năm 2018; nêu rõ số tiền ngân sách nhà nước nợ.

Thực trạng xử lý (đôn đốc thu nợ, công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc truy thu nợ, tình hình khởi kiện) và các biện pháp để thu hồi nợ; dự báo khả năng nợ bảo hiểm xã hội trong thời gian tới khi thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội.

Lập bảng thống kê tình hình nợ đóng quỹ BHXH, phân chia theo nhóm: Loại hình doanh nghiệp nợ, số tiền nợ, thời gian nợ, so sánh tỷ lệ với tổng số thu (cả về số tiền và số người).

* Lưu ý: tách số nợ không thể thu hồi riêng thành một mục để đánh giá - Số thu BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện hàng năm;

- Đề xuất giải pháp, đánh giá khả năng áp dụng quy định đóng BHXH bắt buộc trên tổng thu nhập (tiền lương thực tế) của người lao động, mức độ tác động đến doanh nghiệp, người lao động, tính khả thi trong tổ chức thực hiện (tiền lương đóng thay đổi hàng tháng).

4. Giải quyết và chi trả các chế độ BHXH

a) Nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm:

- Lương hưu; Công nhân cao su; Mất sức lao động, trợ cấp 91; Trợ cấp hàng tháng; Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; Tử tuất; Mai táng phí;

b) Nguồn quỹ BHXH bảo đảm:

* Quỹ hưu trí và tử tuất: Lương hưu; Trợ cấp cán bộ xã; Mai táng phí; Tử tuất; Trợ cấp BHXH một lần.

* Quỹ ốm đau và thai sản: ốm đau; Thai sản; Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản.

* Quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp: Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hàng tháng; Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp một lần; Trợ cấp phục vụ; Dưỡng sức phục hồi sức khỏe san TNLĐ-BNN.

- Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018: Thống kê số người được điều chỉnh, tổng số tiền được điều chỉnh.

- Kết quả, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.

- Đề xuất các giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.

5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về BHXH

- Thống kê số lượng các đoàn thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, kiểm tra, xác minh, có so sánh năm sau so với năm trước.

- Đánh giá hiệu quả của các đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh. Tập trung vào hiệu quả trong việc phát triển đối tượng và ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ.

- Phân tích cụ thế tình hình lạm dụng, trục lợi đối với từng quỹ.

- Kết quả, hạn chế và nguyên nhân.

- Đề xuất các giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.

6. Giải quyết khiếu nại và tố cáo về BHXH

- Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH;

- Tình hình giải quyết các trường hợp tồn đọng, cá biệt về BHXH.

- Công tác khởi kiện, khởi tố trong lĩnh vực BHXH.

- Kết quả, hạn chế và nguyên nhân.

- Đề xuất các giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.

7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH

Việc thực hiện ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội:

- Tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng lĩnh vực BHXH (mã số bảo hiểm xã hội). Giao dịch điện tử trong tham gia và giải quyết các chế độ BHXH; Thẻ bảo hiểm xã hội.

Thống kê tổng số thủ tục về BHXH và mức độ ứng dụng CNTT đối với từng thủ tục theo phân cấp trung ương, tỉnh, huyện (theo mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến);

- Đánh giá tốc độ triển khai, hiệu quả; phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức.

- Nhận xét, đánh giá chung về những khó khăn, thuận lợi của việc bảo toàn, phát triển quỹ BHXH.

- Các kiến nghị và đánh giá tác động của từng kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo toàn, phát triển quỹ BHXH.

10. Bộ máy thực hiện và chi phí quản lý, bộ máy hoạt động

Lập bảng và phân tích chi tiết theo các nội dung:

- Chi thường xuyên; Chi thường xuyên đặc thù; Chi không thường xuyên; Chi đầu tư phát triển: ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư xây dựng cơ bản;

- Việc tiết kiệm kinh phí chi quản lý bộ máy theo quy định của nhà nước.

Có phân tích, so sánh so với dự toán, định mức (theo từng nhóm nội dung chi: Xây dựng cơ bản, chi phí lương (tiền công, tiền lương được duyệt, tiền lương bổ sung, phụ cấp lương ...).

- Đánh giá cụ thể về chi phí hỗ trợ các cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, bộ máy làm bảo hiểm thất nghiệp của các Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

- Đánh giá về hệ thống tổ chức bộ máy

- Định hướng hoàn thiện và đề xuất các giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.

11. Về chính sách khuyến khích để mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cỗ sự hỗ trợ của Nhà nước.

- Số người được hỗ trợ (theo cơ cấu nhóm tuổi, giới tính);

- Số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện; mức thu nhập bình quân người dân lựa chọn làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện;

- Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện chính sách này;

- Đề xuất các giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.

12. Tình hình thực hiện chính sách BHXH tự nguyện

a) Kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện:

- Tình hình và kết quả thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2018 (có so sánh với năm 2017 và năm bắt đầu triển khai thực hiện). Trong đó có so sánh tỷ lệ giữa nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với lực lượng lao động trong độ tuổi.

 

PHỤ LỤC 2

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT BHXH GIAI ĐOẠN 2016-2019 (Dành cho Bộ Tài chính)
(Kèm theo Công văn số 4219/LĐTBXH-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đề nghị quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng báo cáo, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

I. BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH BHXH

1. Các văn bản hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

2. Đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân.

3. Đề xuất giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp đề xuất sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Lập dự toán, phân bổ và giao dự toán thu, chi BHXH (BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp)

a) Công tác lập dự toán, phân bổ và giao dự toán:

- Thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện;

- Thu, chi bảo hiểm thất nghiệp;

- Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;

- Kế hoạch đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Đánh giá hiệu quả, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.

- Đề xuất giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.

b) Công tác hạch toán kế toán, lập và gửi báo cáo quyết toán

2. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

a) Đánh giá về mức chi phí quản lý và nguồn đảm bảo

b) Đánh giá về nội dung và mức chi phí quản lý

c) Đánh giá việc sử dụng kinh phí tiết kiệm

3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về tài chính trong lĩnh vực BHXH

- Thống kê số lượng đoàn thanh tra việc thực hiện quản lý tài chính về BHXH.

 

PHỤ LỤC 3

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT BHXH GIAI ĐOẠN 2016- 2019 (Dành cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam)
(Kèm theo Công văn số 4219/LĐTBXH-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đề nghị quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng báo cáo, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

1. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, chủ động tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội phù hợp với bản thân và gia đình

- Thực trạng

- Đánh giá những mặt được; những hạn chế và nguyên nhân

- Đề xuất sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về BHXH cho phù hợp

2. Công tác tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên

- Thực trạng

- Đánh giá những mặt được; những hạn chế và nguyên nhân

- Đề xuất sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về BHXH cho phù hợp

3. Công tác phản biện xã hội, tham gia với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

- Thực trạng

- Đánh giá những mặt được; những hạn chế và nguyên nhân

- Đề xuất sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về BHXH cho phù hợp

4. Công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

- Thực trạng

- Đánh giá những mặt được; những hạn chế và nguyên nhân

- Đề xuất sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về BHXH cho phù hợp

5. Một số vấn đề khác (nếu có)

- Thực trạng

- Đánh giá những mặt được; những hạn chế và nguyên nhân

- Đề xuất sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về BHXH cho phù hợp

 

PHỤ LỤC 4

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT BHXH GIAI ĐOẠN 2016 - 2019 (Dành cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)
(Kèm theo Công văn số 4219/LĐTBXH-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đề nghị quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng báo cáo, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

1. Đánh giá về việc thực hiện các quyền của Tổ chức công đoàn:

a) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Yêu cầu người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội của người lao động;

c) Giám sát và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội;

d) Khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại khoản 8 Điều 10 của Luật công đoàn.

2. Đánh giá về trách nhiệm của tổ chức công đoàn:

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người lao động;

b) Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội;

c) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung

a) Nội dung đề xuất;

b) Cơ sở đề xuất;

c) Đánh giá tác động của nội dung đề xuất.

 

PHỤ LỤC 5

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT BHXH GIAI ĐOẠN 2016-2019 (Dành cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)
(Kèm theo Công văn số 4219/LĐTBXH-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đề nghị quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng báo cáo, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

1. Đánh giá về việc thực hiện các quyền của tổ chức đại diện người sử dụng lao động

a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Đánh giá về việc thực hiện trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động;

b) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội;

c) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung

a) Nội dung đề xuất;

b) Cơ sở đề xuất;

c) Đánh giá tác động của nội dung đề xuất.

 

PHỤ LỤC 6

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT BHXH GIAI ĐOẠN 2016-2019 (Dành cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
(Kèm theo Công văn số 4219/LĐTBXH-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đề nghị quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng báo cáo, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

- Đặc điểm, tình hình kinh tế xã hội của địa phương liên quan đến BHXH

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn.

- Những vấn đề lớn đặt ra về BHXH trên địa bàn

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT BHXH 2014

1. Công tác chỉ đạo thực hiện

a) Công tác chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp

b) Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp

c) Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp và các đối tác xã hội khác

2. Tình hình thực hiện

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH

- Tình hình thực hiện: số lượng, nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền, phổ biến; nguồn lực (nhân lực, kinh phí);...

- Đánh giá hiệu quả, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.

- Giải pháp.

b) Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH

- Công tác xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

- Công tác quản lý đối tượng trên địa bàn (số lượng đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc), quản lý đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện.

- Đánh giá tình hình thực hiện, trong đó lưu ý đánh giá việc thực hiện đối với một số nhóm đối tượng được mới được bổ sung theo quy định của Luật BHXH năm 2014: người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

Lưu ý đánh giá việc thực hiện một số chế độ, quy định mới được bổ sung từ Luật BHXH năm 2014 như: thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày; mức hưởng trợ cấp ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; chế độ thai sản đối với lao động nam; chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; công thức tính lương hưu; chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện, quy định lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;...

+ Quy trình thủ tục, hồ sơ.

+ Vấn đề trục lợi hưởng các chế độ BHXH: thực trạng, các biện pháp đã thực hiện nhằm hạn chế việc trục lợi.

+ Tình trạng hưởng BHXH một lần, các giải pháp đã thực hiện nhằm hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần.

+ Tỷ lệ người cao tuổi (60 trở lên đối với nam, 55 trở lên đối với nữ) được hưởng lương hưu hoặc các loại trợ cấp BHXH hàng tháng.

- Công tác chi trả các chế độ BHXH: đánh giá các hình thức chi trả, trong đó lưu ý tập trung đánh giá việc trả qua bưu điện và việc chi trả các chế độ BHXH không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng.

- Kết quả, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.

- Giải pháp.

đ) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về BHXH

- Công tác thanh tra, kiểm tra của ngành LĐTBXH;

- Công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH của cơ quan BHXH.

- Công tác khởi kiện, khởi tố trong lĩnh vực BHXH.

- Kết quả, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.

- Giải pháp.

e) Giải quyết khiếu nại và tố cáo về BHXH

- Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH;

- Tình hình giải quyết các trường hợp tồn đọng, cá biệt về BHXH.

- Kết quả, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.

- Giải pháp.