Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4217/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế chứng khoán.

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5577/CT-TNCN ngày 16/06/2016 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về các kiến nghị thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế chứng khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với kiến nghị 1,2 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền khi sửa đổi thông tư về thuế TNCN và thông tư về quản lý thuế.

2. Đối với kiến nghị 3 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về phân chia di sản thừa kế

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2852/TCT-TNCN ngày 15/7/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Định, như vậy: Đối với phần giá trị thừa kế là chứng khoán mà các cá nhân được hưởng theo quy định của pháp luật thì cá nhân nhận thừa kế thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN từ thừa kế, không phân biệt chứng khoán đã đăng ký chuyển quyền hay chưa đăng ký chuyển quyền. Cá nhân được cho tặng chứng khoán thực hiện kê khai nộp thuế TNCN từ quà tặng là chứng khoán.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN

PHÓ VỤ
TRƯỞNG
Lý Thị Hoài Hương