Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4215/VPCP-KTTH
V/v cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về Báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 6779/BTC-TCT ngày 22 tháng 5 năm 2015 về việc Báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với Báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 6779/BTC-TCT nêu trên. Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, cụ thể để đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, HC, TCCV, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4215/VPCP-KTTH năm 2015 về cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 4215/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 08/06/2015
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 08/06/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản